Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Hoe bouwt u een portefeuille op?

Hoe bouwt u een portefeuille met aandelen op?

Als u een portefeuille met aandelen opbouwt is het belangrijk dat u kennis heeft van de bedrijven waarin u belegt. In een gedegen onderzoek gaat al gauw veel tijd zitten. Met IEX Premium adviseert de IEX Beleggersdesk u met analyses, adviezen en tips. Deze zijn ook terug te vinden in de IEX-modelportefeuilles. Zo kan u de juiste beleggingsbeslissingen maken om een mooie portefeuille op te bouwen.

Wie een portefeuille beheert kan natuurlijk niet zonder beleggingsbeleid. Dit geldt voor iedere belegger, dus ook voor ons. Hieronder leggen we voor al onze portefeuilles uit hoe we te werk gaan, wat we wel en wat we niet doen en hoe we u deelgenoot maken van dit proces.

 1. Beleggingsbeleid in het algemeen
 2. Het aandelenuniversum
 3. IEX Blue Chip (BC): lange termijn
 4. IEX Global Opportunities (GO): korte tot middellange termijn
 5. IEX Technische Analyse (TA)
 6. Investment cases
 7. Transacties en wegingen
 8. Signalen en updates

Het IEX Beleggingsbeleid

Wij zijn van mening dat een actieve benadering van de beurs waarde toevoegt aan een breed gespreide beleggingsportefeuille. Uitgangspunt daarbij is fundamentele analyse, waarbij technische analyse ondersteunend kan zijn om een goed in- of uitstapmoment te bepalen. Uiteraard is de TA-portefeuille wel volledig gebaseerd op technische analyse.

De strategie die daarbij wordt gehanteerd is er een van "bottom-up stock picking", gebaseerd op grondige fundamentele of technische analyse van individuele aandelen.

 • Fundamenteel zijn winstgroei, waardecreatie en een voorspelbaar dividendbeleid belangrijke pijlers.
 • Bij technische analyse wordt gebruik gemaakt van de Best-of-the-Best-methode, die kijkt naar de koerstrend en de relatieve prestatie ten opzichte van andere aandelen.

Verder hanteren we als algemene regels:

 • Een individuele aankoop kan ten hoogste 5% van de portefeuille uitmaken.
 • Er worden in de portefeuilles geen shortposities ingenomen.
 • IEX Premium-leden worden vooraf geïnformeerd over de transacties van de beleggersdesk.
 • Geselecteerde aandelen moeten worden verhandeld op een beurs die toegankelijk is voor Nederlandse particuliere beleggers.
 • We beleggen in large- en midcapfondsen met een minimale beurswaarde van €40 miljoen.

Het beleggingsuniversum van de IEX Beleggersdesk

De beleggersdesk hanteert een piramidemodel. Wij monitoren ruim 600 aandelen, genoteerd in Europa en Amerika. Dat is de brede bodem van de piramide.

Binnen deze 600 aandelen hebben wij een smaller ‘kernuniversum’ gedefinieerd van circa 160 aandelen, die wij voortdurend volgen en waarop we altijd een actueel advies hebben uitstaan.

Die selectie wordt gemaakt op basis van:

 • Specifieke expertise binnen de Beleggersdesk
 • Veelbelovende trends en thema’s
 • Regionale of sectorvoorkeuren
 • Concrete triggers die een aandeel interessant maken
 • Mate van liquiditeit, free float en marktkapitalisatie
 • De beschikbaarheid van het aandeel voor particuliere beleggers

Aandelen die door de beleggersdesk met verhoogde interesse worden gevolgd - bijvoorbeeld omdat zich toekomstige kooptriggers aandienen - worden opgenomen op de IEX Watchlist, een lijst van enkele tientallen fondsen waar vaak en grondig naar gekeken wordt.

Bekijk de IEX Watchlist

De top van de piramide wordt gevormd door aandelen die we daadwerkelijk in één van de portefeuilles opnemen.

IEX Blue Chip (BC) – “Aandelen om nooit te verkopen”

De IEX Blue Chip-portefeuille, IEX BC in de volksmond, is de hoeksteen van ons beleggingshuis. We selecteren voor deze portefeuille kwaliteitsaandelen met een langetermijnvisie over meerdere jaren, oftewel bedrijven die we in principe nooit meer zouden willen verkopen.

Bekijk de IEX BC Portefeuille

Vermogensbehoud staat voorop, daarna rendement. Het merendeel van de bedrijven in deze portefeuille zorgt voor stabiele dividendbetalingen. Aandelen worden beoordeeld op fundamentele gronden, waarbij technische analyse eventueel kan helpen bij het bepalen van een mooi instappunt.

Leidende principes:

 • buy-and-hold,
 • fundamenteel sterke bedrijven met waardekenmerken,
 • een stabiele dividendstroom.

Bedrijven die in de IEX BC-portefeuille worden opgenomen hebben een goed trackrecord als het gaat om winstgroei en waardecreatie en hanteren gemiddeld genomen een royaal dividendbeleid.

Dagelijks monitort en controleert de beleggersdesk de samenstelling van de portefeuille. We kijken daarbij nadrukkelijk voorbij de waan van de dag. Tijdens een zwakke periode worden aandelen in IEX BC niet direct verkocht. Hooguit wordt gebruik gemaakt van dips om (extra) aankopen te doen. Zolang de investment case van het aandeel overeind staat houden wij vertrouwen in de positie.

Doelstelling en voorwaarden

IEX BC heeft als doelstelling vermogensbehoud en pas daarna vermogensgroei. We kijken daarom zeer kritisch naar risicofactoren. Voortschrijdend inzicht of veranderde omstandigheden (en als gevolg daarvan een zwakkere investment case) kunnen aanleiding zijn om een positie al eerder te sluiten.

De voorwaarden waarmee de IEX BC-portefeuille (startbedrag: €20.000) van start is gegaan zijn:

 • Per idee investeren we €1500, hetzij in één keer, hetzij in twee delen wanneer we verwachten dat de koers nog niet uitgebodemd is.
 • We maken geen gebruik van derivaten of andere financiele producten in deze portefeuille.
 • We beleggen alleen in aandelen die voor alle beleggers in Nederland verhandelbaar zijn.

IEX Global Opportunities (GO)

De IEX GO-portefeuille heeft een opportunistische inslag. We verwachten van de aandelen die we aankopen dat ze binnen afzienbare tijd (weken tot maanden) oplopen naar het door ons aangegeven koersdoel.

Bekijk de IEX GO portefeuille

Een typisch handelsidee in deze portefeuille ontstaat na een gebeurtenis die een grote koersbeweging tot gevolg heeft, zoals een winstwaarschuwing, een analistenrapport, marktgeruchten, overnamespeculatie en dergelijke. Ook een wijziging in strategie, sterke winstcijfers, een grote overname of juist afsplitsing van een onderdeel kunnen reden zijn voor opname in deze portefeuille.

Posities worden ingenomen zodra:

 • De markt een aandeel op basis van een winstwaarschuwing, corporate event, gerucht of analistenrapport onterecht hard heeft afgestraft en wij een herstelbeweging verwachten,
 • Er zich op korte termijn events zullen voordoen die door de markt nog niet in de koers zijn verdisconteerd maar waardoor een forse koersbeweging verwacht wordt.

In IEX GO kunnen aandelen voorkomen met een bovengemiddeld risicoprofiel en een bovenmatige beweeglijkheid. Daar staat tegenover dat met de ingenomen posities ook een bovengemiddeld rendement behaald kan worden. IEX Premium-leden kunnen per individueel handelsidee beoordelen of de ingenomen positie aansluit bij het eigen beleggingsprofiel.

Doelstelling en voorwaarden

De posities in de GO-portefeuille hebben een beleggingshorizon van weken tot maanden en hebben doorgaans een hoger risico dan die in de IEX portefeuille. Het korte termijn koersherstel kan immers uitblijven of het event of de trigger waarop geanticipeerd wordt kan nadelig uitpakken. We hanteren daarom bij elke transactie een strakke stoploss en geven een afgerond koersdoel mee. Als het koersdoel bereikt is verwijderen we het aandeel uit de portefeuille.

De voorwaarden waaronder IEX GO (startbedrag: €20.000) van start gaat zijn:

 • Per idee investeren we €1000.
 • Iedere transactie wordt voorzien van een stoploss en een te behalen koersdoel.
 • Als een koersdoel is bereikt verwijderen we het aandeel uit portefeuille. Het blijven handelsideeën, gericht op kortetermijn-koerswinst.
 • We beleggen alleen in aandelen die voor alle beleggers in Nederland verhandelbaar zijn.
 • Warrants, preferente aandelen, evenals opties en turbo’s kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuille.

IEX Technische Analyse (TA) - "Best of the Best"

IEX TA is een lange termijn beleggingsportefeuille gebaseerd op technische analyse. Voor het selecteren van posities voor de TA-portefeuille hanteren we de Best-of-the-Best strategie.

Bekijk de IEX TA portefeuille

De Best-of-the-Best strategie ofwel B.O.B.-strategie is een langetermijn-beleggingsmodel, gebaseerd op slechts 2 objectieve voorwaarden:

 • Het aandeel moet in een stijgende trend bewegen.
 • Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen op de beurs.

Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of deze lijn stijgt.

Dat een aandeel beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs beoordelen we aan de hand van de B.O.B.-lijn. De B.O.B.-lijn is een indicator die de prestaties van het betreffende aandeel vergelijkt met de prestaties van de brede markt. De richting van de B.O.B.-lijn geeft aan of het aandeel van onze keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.

De TA-portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit aandelen, maar er kunnen ook ETF’s of beleggingsfondsen in worden opgenomen. De aandelen zullen op Europese of Amerikaanse beurzen genoteerd zijn, waardoor er sprake kan zijn van een valutarisico. In IEX TA wordt dit risico niet afgedekt.

Verkoopsignalen kunnen in de volgende gevallen optreden:

 • Wanneer het technische beeld verzwakt en de positie niet meer aan de voorwaarde van de B.O.B.-strategie voldoet
 • Wanneer een koersdoel of belangrijke weerstand is bereikt.
 • Wanneer de portefeuille volledig is belegd en er een aandeel wordt geselecteerd dat er technisch beter bij ligt dan de positie in de portefeuille.

Doelstelling en beleggingshorizon

Het streven is op jaarbasis te komen tot een ruim positief nettorendement. Er is geen vaste beleggingshorizon voor de posities in de portefeuille. Technische signalen bepalen de aan- en verkoopmomenten. In de praktijk is IEX TA vooral een langetermijn-portefeuille waarbij posities over het algemeen minimaal enkele maanden worden vastgehouden.

Investment cases

Voordat wij een aankoop doen binnen de fundamentele portefeuilles, IEX BC en IEX GO, stellen wij intern een uitgebreide analyse op. Daarin toetsen we of de investering aan de gewenste eisen voldoet om in de portefeuille te worden opgenomen.

In zo’n investment case kunnen de volgende factoren worden meegewogen:
Niet-financieel

 • Onderneming
  • Kernactiviteiten
  • Verdienmodel / positionering
  • Strategie
  • Management
 • Marktsentiment
 • Trackrecord
 • Doelstelling
 • Huidige aandeelhouders
 • SWOT-analyse
 • Opinies van de markt (analisten en vermogensbeheerders)

Financieel

 • Omzetontwikkeling
 • Geografische omzetverdeling
 • Marktaandeel
 • Balans (eigen vermogen / schulden)
 • Waardering en opwaarts potentieel
  • EBITDA forecast current year
  • Revenue forecast current year
  • Free cash flow
  • FCF/Yield
  • Enterprise value
  • P/E
  • PE/G
  • EPS current fiscal year
  • Net income
  • Forward net debt to ebitda
  • Forward EV / EBITDA
  • ROE-mean
  • Dividend return
  • YTD total return

Transacties en wegingen

Transacties in de portefeuilles zijn nooit virtueel en worden ook altijd daadwerkelijk uitgevoerd. Orders worden ingelegd tijdens de openingstijden van de betreffende beurs.

Enige tijd vóór het verrichten van de transactie worden Premium-leden van de aan- of verkoop op de hoogte gesteld, inclusief de relevante gegevens (instrumentcode, limiet en sizing). Om niet overvallen te worden door de waan van de dag worden aan- en verkooptransacties voor de IEX BC-portefeuille altijd in twee tranches uitgevoerd.

In verband met risicospreiding mag een positie bij aanvang nooit meer dan 5% van het vermogen uitmaken.

Meldingen en updates

Bij het doen van een transactie (aan/verkoop) wordt altijd deze procedure gevolgd:

Aan- en verkopen worden vooraf per e-mail en Whatsapp naar de leden gecommuniceerd zodat alle leden tegen dezelfde voorwaarden mee kunnen doen. Daarbij worden de relevante transactiedetails expliciet vemeld:

 • Instrument code
 • Size
 • Limiet
 • Stoploss en koersdoel (indien van toepassing)

Premium-leden ontvangen wekelijks een update met de stand van zaken binnen de verschillende portefeuilles. Daarnaast kunnen Premium-leden alle portefeuilles via de website realtime volgen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe worden de rendementen van de kooptips bepaald? pijl naar beneden

 • Hoe komen de adviezen tot stand? pijl naar beneden

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare